Върнахме на Италия 22 тона незаконни отпадъци

Получател е българското дружество И.Р.Г.

На 07.01.2021 г. беше направен обратен превоз към Италия на установен незаконен превоз на 22,72 тона отпадъци от текстил. Това стана възможно в резултат на координация и взаимодействие на Националния координационен център към МОСВ с компетентните органи на страните по транспорт и местоназначение, както и с Oкръжна прокуратура Видин, ОД на МВР и Главна дирекция „Гранична полиция“, съобщиха от МОСВ.

Националният координационен център към МОСВ е създаден с основна функция наблюдение и събиране на централно ниво на информация за трансграничен превоз на отпадъци по Регламент 1013/2006 и проследяването на отпадъците до мястото за съхранение и/или оползотворяване, както и координация с всички специализирани административни звена на министерството, с Регионалните инспекции по околна среда и води, с Главна дирекция „Гранична полиция“ и Агенция „Митници“.

Съгласно извършен анализ на риска от дирекция „Национален координационен център“, българска фирма с инициали И.Р.Г. е определена като високо рискова относно трансграничен превоз на отпадъци, затова с писмо до Главна дирекция „Гранична полиция“ и Агенция „Митници“ министърът на околната среда и водите Емил Димитров е изискал извършване на стриктен контрол при всички превози за въпросното дружество.

През м. май 2020 г. е подаден сигнал от ГКПП Дунав мост 2 – Видин за превоз на въпросната фирма, извършена е проверка от страна на РИОСВ-Монтана, при която е установен незаконен превоз на 22,72 тона отпадъци от текстил. Получател е българското дружество И.Р.Г., а отпадъците са с произход от Италия.

Превозът е определен като незаконен по реда на разпоредбите на Регламент (ЕО) 1013/2006 на ЕП и на Съвета относно превози на отпадъци /чл. 2, т. 35, буква ж), iii)/, съгласно които отпадъците трябва да бъдат върнати от лицето, което урежда превоза, фирма от Швейцария, на упоменатата в документите по превоза като генератор на отпадъците италианска фирма.

Инициирано е разследване от Окръжна прокуратура-Видин, в хода на което е уточнен вида на внесените отпадъци (абсорбенти, кърпи за изтриване, филтърни материали и предпазни облекла с EWC код 15 02 03), които съгласно документите, придружаващи превоза би следвало да са текстилни материали с EWC код 19 12 08. Дружеството-получател на отпадъците, находящо се в с. Горник, община Червен бряг, има наложена през м. април 2020 г. принудителна административна мярка от директора на РИОСВ-Плевен. Отпадъците са съхранявани и охранявани на терен на Пътна полиция на ОД на МВР-Монтана.

За периода от създаването на НКЦ като оперативна работна група до края на м. ноември на 2020 г. нерегламентираните превози на отпадъци в процентно съотношение са намалели от 11,62% на 2,85%.

Източник: https://www.dunavmost.com/

Facebook Коментари

Оставете коментар